Zvernice - Les

Príroda a šport
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zvernice

Biely potok.
Zvernica Biely potok sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Považská Bystrica v katastrálnom území obcí Tŕstie a Pružina v nadmorskej výške cca 400 m. Podľa poľovníckej rajonizácie patrí do poľovnej oblasti pre chov jelenej zveri J III Strážovské vrchy, podoblasť Strážov. Celková výmera zvernice je 246 ha, z čoho lesné porasty zaberajú 204 ha /83 %/ a poľnohospodársky pôdny fond /Iúky a pasienky/ 42 ha /17 %/.
V lesných porastoch tvorí zastúpenie listnáčov 57 % a ihličnanov 43 %. Dominantnou drevinou je s 57 % buk, po ňom borovica /30 %/ a smrek 13 %. Klimaticky sa nachádza v mierne teplej oblasti. Geologickým podložím sú triasové dolomity a vápence s hojnou prímesou bridlíc patriace do chočského príkrovu. Z poľovníckeho hľadiska ide o mimoriadne atraktívnu lokalitu s miestami takmer nedostupným terénom


Doslov.
História poľovníctva na Slovensku.(skrátene pre oživenie pameti)
 
V rokoch panovania Štefana I.Svätého ( 1000 - 1038r.) sa stávajú dve tretiny krajiny majetkom panovníka . Vznikajú kráľovské revíri na lov zveri . Do vtedy na našom území mohol loviť zver každý . Zver sa spočiatku lovila pre vlastnú potrebu ale neskôr kvôli daniam . Od 11.stor. začína dávať panovník do vlastníctva rôznym cirkevným osobám a inštitúciám . To sa deje až do roka 1218 . Panovník si však pre seba necháva dostatok poľovnej plochy . Zakladajú sa rôzne osady , ktoré sa špecializujú napríklad na chov sokolov , psov . Všetko sa deje pre panovníka . V 13. stor. vedie poľovnícka cesta pozdĺž Hrona do Liptova . V roku 1265 a 1270 zakazuje panovník poddanému ľudu loviť jelene , diviaky a veľkú zver . Začiatkom 18. stor. verejne poľujú mešťania a aj cudzinci čo sa však nepáči feudálom . Šľachta si v r. 1729 vynucuje dekrét u panovníka o poľovníctve a vtáčnictve . Dekrét Karola III. nariaďoval prvý krát ochranu zveri . ( napr. ochrana bažanta , zákaz požívania plemena dogy na poľovanie , zákaz loviť zver v čase gravidity .) Mária Terézia a Jozef II. v roku 1786 berú pod prísnu ochranu právo poľovníctva . Pytliactvo sa považovalo za kráďež . František II. sprísňuje tento zákon v roku 1802 kde určuje čas ochrany pre niektoré druhy zveri a lov samičej zveri zakázal v čase párenia a odchovu mláďat . Definitívna úprava poľovníctva v Uhorsku sa vykonala za vlády Františka Jozefa I. . Od roku 1883 poľovnícke privilégiá veľkostatkárov prestávajú platiť a právo poľovníctva je viazané na vlastníctvo pôdy alebo prenájom . V 19. stor. začínajú byť stavy veľkej zveri nadmerným lovom a pytliactvom zdecimované , preto veľkostatkári začínajú z budovaním zverníc . Zver sa dováža a privážajú sa aj cudzie druhy zveri ( daniel , muflón ) . Zakladajú sa tak isto aj bažantnice ( Palárikovo ) . Veľmi významný zveľaďovateľ našeho poľovníctva je knieža Christián Hohenlohe , gróf Karol Forgách , Pállfyovci , Stummerovci , Zayovci a Habsburgovci . Po rozpade Rakúsko-Uhorska vzniká v r. 1919 v Trenčíne prvý poľovnícky spolok pod názvom Spolok pre lov a pestovanie pravej myslivosti . Celoslovenská poľovnícka org. LOS - Lovecký ochranný spolok vzniká v r. 1920 . Zakladateľom je MUDr. Jan Červíček . V rokoch 1926 - 34 dochádza k zhoršeniu vzťahov medzi LOSom a ČSMJ ktorá začína pôsobiť aj na Slovensku . V rokoch 1935 - 39 začína zjednocovanie vzťahov medzi ČSMJ a LOSom , ktoré sa v roku 1.1.1935 zjednocujú . Po rozbití ČSR a rozpade ČSMJ v r. 18.6.1939 vzniká Zväz LOS na Slovensku . Činnosť zväzu začína ochabovať z blížiacim sa frontom až prestáva fungovať úplne . Roku 1947 sa prijíma tzv . Ďurišov zákon o poľovníctve v prospech jeho zľudovenia . Roky 1961 - 68 dochádza k likvidácii slovenskej poľovníckej org. a vytvorením Československého poľovníckeho zväzu . Po vyhlásení samostanej republiky v r. 1968 vzniká SPZ na Slovensku a v Česku je to ČMMJ . Prvým predsedom SPZ sa stáva JUDr. Štefan Teren . V roku 1993 bol prijatý nový zákon , ktorý opäť spojil právo poľovníctva s vlastníctvom pôdy

Teplý vrch.
SLOVENSKO - Medzi turisticky vyhľadávané destinácie okresu Rimavská Sobota patrí aj najstaršia zvernica na Slovensku v obci Teplý Vrch. Zvernicu obnovili do súčasnej podoby v roku 1968. Rozlieha sa na ploche 956 hektárov. Chovajú tam najmä danieliu zver.

Zvernica Betliar
Územie bývalej Gemerskej župy, kde sa nachádza aj obec Betliar, vďaka dobrým prírodným a klimatickým podmienkam, patrí oddávna k významným a vyhľadávaným poľovným revírom. Založenie zvernice v Betliari siaha do obdobia grófskeho panstva Andrássyovcov. V roku 1710 dali postaviť poľovnícky zámok, v ktorom sústreďovali ulovené trofeje. Do svojho panstva pozývali na poľovačky aj ostatných feudálov. Cielený chov poľovnej zveri a vytvorenie obory pre jeleniu zver, ktorú priviezli zo Zemplína v počte 16 ks, založil v roku 1885 gróf Emanuel Andrássy. O dva roky neskôr začali chovať aj danieliu zver. Z počtu 20 ks sa rozmnožila na takmer 300.
Novodobá história zvernice sa datuje od roku 1967, keď bol v katastri obce zriadený zverník pre chov danielej a muflonej zveri. Zvernica sa rozkladá pod Volovcom v betliarskej a čučmianskej doline. Jej hlavným cieľom bolo dosiahnuť intenzívny chov a lov kvalitnej trofejovej zveri. Ich množstvo sa pohybovalo v rozmedzí 400 ks danielov, 100 srnčej a 50 ks muflónej zveri. Na rozlohe 107 ha bola v roku 1982 v Dubníkoch zriadená diviačia obôrka s normovaným stavom 50 ks, tá však bola po 16 rokoch zrušená. Betliarska zvernica je výnimočná tým, že má takmer všetky druhy poľovnej zveri, nevynímajúc chránené druhy - rysa a vlka, ktorí dokážu najmä na danielej a srnčej zveri napáchať veľké škody.
Zvernica Paliesky.
LOKALITA:
Katastrálne územie obce Podtúreň v okrese Liptovský Mikuláš. Zvernica Paliesky sa nachádza severne od obce Podtúreň v nadmorskej výške 618 - 720 m.n.m., s prevažne južnou a juhozápadnou expozíciou. Lokalitu tvorí malý vápencový ostrovček, pokrytý smrekovo-borovicovým lesom, obklopeným poľnohospodárskymi kultúrami

ÚČEL:
Intenzívny chov jelenej zveri s plemenitbou pôvodného karpatského poddruhu s možnosťou propagácie polodivokých chovov, intenzívneho výskumu, prezentácie poľovníctva na verejnosti, environmentálnej výchovy a možnosti vzdelávania kandidátov poľovníctva v oblasti bionómie, určovania veku a chovnosti.

CIEĽ:
Zabezpečiť zásobu vhodného genofondu pôvodnej jelenej zveri získanej z chovov v Tatranskej Javorine, Východných Beskýd a Poľany. Pri intenzívnej starostlivosti a celoročnom kŕmení zabezpečiť tvorbu kvalitných trofejí a zdravý vývoj populácie.

Najkrjšiu publikáciu napísal o poľovníctve v okrese Považská Bystrica Milan Húževka a kolektív.
 
 Publikácia o poľovníckej histórii okresu Považská Bystrica. Vzťah človeka a príroda sa vždy hodnotí cez prizmu poetického nazerania na život. Vážime si, že bolo vyexcerpované a spracované veťké množstvo materálu, získaného z korešpodencie, z archívov a kroník. Bolo konzultované aj osobným stykom s tými skôr narodenými, Ktorí bohužiať už sú nie medzi nami. K dostaniu by malo byť na RGO-SPZ v Považskej Bystrici.
 Dielo  pojednáva  očinnosti poľovníkov vokrese Považská Bystrica.Toto dielko sa zaoberá od čias,
keď zanikla Rakúsko Uhorskámonarchia až do roku 1999.Obsahuje kapitoly najzákladnejších poľovníckych činností s poukázaním na historický vývoj. Poslúži ďalším generáciám poľovníkov i
ochrancov prírody.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filadelfi Milan
Become a member
Functions
Opening Hours
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky